Üldtingimused veebiportaali www.hooldekodukoht.ee kasutajale

Kehtivad alates 25.07.2016.a

LÜHIDALT

1. Sissejuhatus

Kasutajatingimused on lihtsasti täidetavad, portaali kasutamisel nõustud nendega.Pakume pansioni leidmise võimalust läbi veebiportaali www.hooldekodukoht.eeVeebiportaali omanik, haldaja ja pansioni vahendaja on Medical Logistics OÜ. Pansioniteenuse osutaja on Teie poolt valitud  pansion. Kasutajatingimused on lihtsasti täidetavad, portaali kasutamisel nõustud nendega. Pakume pansioni leidmise võimalust läbi veebiportaali www.hooldekodukoht.ee. Veebiportaali omanik, haldaja ja pansioni vahendaja on Medical Logistics OÜ. Pansioniteenuse osutaja on Teie poolt valitud  pansion

2. Mõisted

Olulised mõisted, mida kasutame ja mis aitab meil jõuda ühisele arusaamisele.

Hinnakiri – vahendaja poolt kasutajatele kehtestatud hinnakiri

Hooldusalune – isik, kes vajab pansioniteenust

Isikuandmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta

Kasutaja – portaali kasutav füüsiline või juriidiline isik

Kasutajaandmed (sh isikuandmed) - kõik kasutaja poolt portaali (kliendibaasi) sisestatud andmed ja teave

Kasutajatingimused – portaali kasutajatingimused

Kliendibaas – vahendaja portaalis asuvad andmed

Pansion – hooldekodu, mis pakub pansioniteenust

Pansioniteenus – ööpäevaringne üldhoolekande pansioniteenust pansionaadi asukohas

Portaal - vahendaja poolt hallatav teenuse vahendamiseks loodud veebikeskkond veebiportaalis www.hooldekodukoht.ee

Vahendaja – pansioniteenuse vahendaja Medical Logistics OÜ

3. Sisenemine

Portaali kasutamiseks ei ole vaja registreeruda, küll pead olema vähemalt 18.aastane teovõimeline isik. 

4. Pansioniteenuste kasutamine

Pansioniteenuse kohta hinnapakkumise saamiseks sisesta usaldusväärne info. Sobiva pansioni leidmisel, sõlmitakse kasutaja ja pansioni vahel hooldusleping pansioniteenuse osutamiseks.

5. Hinnakiri

Portaali kasutamine ja pansioni vahendamine on kasutajale tasuta

6. Vahendaja õigused

Vahendaja saadab olulist infot e-kirja teel. Vahendaja võib muuta portaali ülesehitust.

7. Vahendaja vastutus

Vahendaja vastutus on piiratud

8. Pansioni kohustused

Võimaldama vajalikule infole juurdepääsu ning seda tasuta.

9. Kasutaja nõusolek

KASUTAJA NÕUSOLEK TEMA POOLT VAHENDAJA PORTAALI JA KLIENDIBAASI SISESTATUD ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS.

10. Andmekaitse

Kliendibaasis sisalduvat infot palume kasutada ainult heas usus ja üllal eesmärgil. Lubatud piiride ületamisel võidakse kasutaja võtta vastutusele tsiviil-, haldus- või kriminaalkorras. Vahendaja ja pansion tagavad andmete töötlemise vastavuse seadustega.

11. Intellektuaalne omand

Kõik õigused kliendibaasi ja veebirakenduse sisus ja vormis kuuluvad vahendajale.

12. Kohaldatav õigus

Käesolevale lepingulisele suhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13. Vaidluste lahendamine

Kui meie vahel tekivad arusaamatusi, tahame need lahendada läbirääkimiste teel. Kui need peaksid ebaõnnestuma, siis Tarbijakaitseametis või vahendaja asukoha järgses kohtus.

14. Muudatused

Vahendajale on õigus kasutajatingimusi ja hinnakirja muuta ühepoolselt. Kui muudatused riivavad Sind, siis anna meile sellest kohe teada.

15. Andmete säilitamine

Andmed säilitatakse 7.a.

16. Kontaktisikud

Küsimuste korral pöördu julgelt info@hooldekodukoht.ee või telefon nr +372 5086 212 (EST), +372 5360 7109 (EST, RUS).

 

PIKEMALT

1. Sissejuhatus

Palume hoolikalt kasutajatingimused läbi lugeda enne portaali kasutamist. Portaali kasutamisel nõustute nendega.

Kasutajatingimused reguleerivad teenusepakkuja Medical Logistics OÜ (registrikood 12599344, asukoht Narva mnt 14-2, Rakvere, 44313, Lääne-Virumaa) (edaspidi vahendaja) poolt veebiportaali vahendusel pakutavate teenuste kasutamist.

Pansioniteenuste pakkumiseks ja vahendamiseks kasutatakse veebikeskkonda, mis asub veebiportaalis www.hooldekodukoht.ee. Portaali kasutamine on lihtne, kiire, kaasaegne ja aitab hoida kokku sobiva pansioni otsimisega seotud kulusid.

Portaali kaudu on võimalik Teile või hooldust vajavale isikule leida sobiv ning vajadustele vastav pansionaat, mis osutab pansioniteenust (edaspidi pansioniteenus).

Oluline on mõista, et pansioni leidmise teenust ja pansionit vahendab Medical Logistics OÜ ning sobiva pansioni leidmisel sõlmivad kasutajad lepingu otse pansionaadiga.

Portaali kasutades kehtivad kasutajale kõik Eesti Vabariigi õiguskorra imperatiivsed sätted.

2. Mõisted

Olulised mõisted, mida kasutame ja mis aitab meil jõuda ühisele arusaamisele.

Hinnakiri – vahendaja poolt kasutajatele kehtestatud hinnakiri

Hooldusalune – isik, kes vajab pansioniteenust

Isikuandmed – mistahes andmed tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta

Kasutaja – portaali kasutav füüsiline või juriidiline isik

Kasutajaandmed (sh isikuandmed) - kõik kasutaja poolt portaali (kliendibaasi) sisestatud andmed ja teave

Kasutajatingimused – portaali kasutajatingimused

Kliendibaas – vahendaja portaalis asuvad andmed

Pansion – hooldekodu, mis pakub pansioniteenust

Pansioniteenus – ööpäevaringne üldhoolekande pansioniteenust pansionaadi asukohas

Portaal - vahendaja poolt hallatav teenuse vahendamiseks loodud veebikeskkond veebiportaalis www.hooldekodukoht.ee

Vahendaja – pansioniteenuse vahendaja Medical Logistics OÜ

3. Sisenemine

Portaali kasutamiseks ei ole vaja registreeruda. Tuleb täita päringuvorm, saata see meile ja me vastame päringule 24h jooksul.

Portaali kasutades tekib kasutajal õiguslik suhe vahendajaga. Pansioniteenuse kasutamiseks tuleb sõlmida leping pansioniga.

4. Pansioniteenuste kasutamine

Kasutaja saab sisestada hinnapakkumise saamiseks enda või hooldusaluse kohta infot ja teavet portaali. Info ja teave peab vastama tegelikkusele ja olema objektiivne.

Sisestatud teabe alusel teeb vahendaja koostöös pansioniga hinnapakkumise. Kui kasutaja on leidnud portaali vahendusel sobiva pansioni, sõlmitakse kasutaja ja pansioni vahel hooldusleping.

5. Hinnakiri

Portaali kasutamine ja pansioni vahendamine on kasutajale tasuta

6. Vahendaja õigused

Vahendajal on õigus teavitada kasutajat enda ja oma koostööpartnerite teenustest, uudistest, vms, portaali sisestatud e-kirja aadressil. Samuti muuta, täiendada ja arendada portaali ülesehitust kasutajat ette hoiatamata, teavitades vaid võimalikest tõrgetest.

7. Vahendaja vastutus

Vahendaja ei vastuta kahju eest, mis võib kasutajale tekkida portaali kasutamise kaudu, pansioni poolt antud lubaduste andmise ja täitmata jätmise eest ning kliendibaasi kasutaja poolt sisestatud teabe täpsuse ja sisu eest.

8. Pansioni kohustused

Pansion on kohustatud esitama oma teenuste kohta objektiivset infot ja võimaldama kasutajatel portaalis olevatele teenustele ligipääsu tasuta. 

9. Kasutaja nõusolek

Kasutaja kinnitab, et käesolevate kasutajatingimustega nõustumisega on andnud vahendajale ja pansionile nõusoleku tema poolt kliendibaasi sisestatud isikuandmete töötlemiseks allpool toodud punktides sätestatud tingimustel ja ulatuses.

Isikuandmete vastutav töötleja on vahendaja ning volitatud töötlejad on vahendaja või pansioni poolt määratud isik.

Vahendaja töötleb (sh kogub, säilitab, salvestab, korrastab, jaotab, ühendab, kasutab, kustutab, teeb kättesaadavaks pansionitele, jne) ainult kasutaja poolt vahendaja portaalis registreerumisel esitatud ja kliendibaasi täiendavalt sisestatud kasutaja isikuandmeid kasutajale teenuste osutamise eesmärgil.

Vahendaja töötleb kasutaja isikuandmeid ise ning annab neile juurdepääsu pansionile sõlmitud lepingute täitmiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus teada saada, milliseid kasutaja isikuandmeid vahendaja töötleb, samuti nõuda kõikide või mõnede isikuandmete töötlemise lõpetamist. Juhul, kui kasutaja nõuab isikuandmete töötlemise lõpetamist, ei ole vahendaja kohustatud jätkama kasutajale teenuse osutamist.

Kui vahendajal on põhjust arvata, et kliendibaasi sisestatud kasutaja isikuandmed on ekslikud või ei vasta üldtunnustatud moraalinormidele, on vahendajal õigus sisestatud isikuandmed kliendibaasist kustutada.

Vahendajal on õigus viia kliendibaasi, sh selles sisalduvad kasutaja isikuandmed, välisriiki asuvasse serverisse.

10. Andmekaitse

Kasutaja võib kliendibaasis sisalduvat infot kasutada üksnes enda ja hooldusaluse huvides ja  tarbeks, eesmärgiga leidmaks endale või hooldusalusele sobiv pansion.

Kasutajal ei ole õigust lisaks ennast või hooldusalust puudutavale infole teha kliendibaasist muid väljavõtteid, koopiaid või kliendibaasis kasutada mitte ühelgi käesoleval ajal kasutataval või tulevikus tekkivatel võimalustel või viisil. Samuti ei ole lubatud teha toiminguid, mis on suunatud kliendibaasi täielikule või osalisele kopeerimisele või kahjustamisele või selle töö häirimisele, sh, kuid mitte ainult, mistahes arvutiprogrammide (rakenduste, skriptide, käsurealiidese kaudu tehtavate päringute, vms) abil. Kasutaja toimingud salvestatakse vahendaja poolt.

Vahendaja töötleb andmeid pansionaatide poolt esitatud mahus ja loal, ainult teenuse pakkumise eesmärkidel. 

Kasutaja poolt portaali kasutamine peab lähtuma kehtivast seadusandlusest ja vastastikusest lugupidamisest.

Kasutaja peab arvestama, et seaduses sätestatust erinevate kasutaja tegude tagajärjel, võetakse kasutaja, sõltuvalt rikkumise iseloomust ja tagajärgedest, vastutusele kas tsiviil-, haldus- või kriminaalkorras.

Kasutaja on mh kohustatud lisaks sanktsioonile hüvitama kahju, mis on tekkinud kasutaja poolt käesolevate tingimuste rikkumisega kaasnenud kahju (nt kliendibaasi ebaseadusliku kasutamine) eest. Muuhulgas vastutab kasutaja tema poolt esitatud kasutajaandmete ebaõigsuse, ebatäpsuse või mittetäielikkuse tagajärjel vahendajale, pansionile või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest. Kahjuhüvitis hõlmab kõiki summasid, mida vahendaja või pansion on pidanud maksma andmesubjektidele, kolmandatele isikutele ja asutustele kahju hüvitiste ja leppe- või väärteotrahvidena või muul viisil. Kasutaja poolt vahendaja või pansioni maine ja äritegevuse mõjutamine läbi oma seadusevastase tegevuse toob kaasa kahjunõude esitamise kasutaja vastu.

Vahendaja on kohustatud:

tagama kliendibaasis sisalduvate kasutajate ja hooldusaluste isikuandmete töötlemise (mh andmetega tutvumine, nende salvestamine, säilitamine, andmete kasutamine ühenduse võtmiseks, jm) kooskõlas seadustega. Määrama kontaktisiku, kelle kaudu vahendaja, kasutaja või hooldusalune saab pansioniga ühendust.

11. Intellektuaalne omand

Kõik õigused kliendibaasi sisus ja vormis kuuluvad vahendajale. Kasutaja ei omanda kliendibaasis ja teenuse kasutamisel õigusi kliendibaasile või selle osadele.

Kõik veebirakenduse loomingulised töötlused, nt tekstid, kujundus on vahendaja omand ja intellektuaalse omandi objekt.

12. Kohaldatav õigus

Käesolevale lepingulisele suhtele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

13. Vaidluste lahendamine

Lepinguosalised püüavad lahendada kõik oma kohustuste täitmise käigus tekkivad vaidlused ja lahkarvamused läbirääkimiste teel.

Kokkuleppele mittejõudmisel lahendatakse vaidlus Tarbijakaitseametis või vahendaja asukoha järgses kohtus.

14. Muudatused

Vahendajal on õigus kasutajatingimusi ja hinnakirja muuta. Tingimuste muutmisest informeeritakse kasutajat vähemalt 30 päeva enne muudatuste jõustumist. Tingimused tehakse kättesaadavaks vahendaja portaalis.

Kui kasutaja leiab, et tema huvisid on lepingutingimuste muutmisega olulisel määral kahjustatud, võib ta muudatuste jõustumise päevast lepingu erakorraliselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt 14 (neliteist) päeva enne muudatuste jõustumist. Juhul kui lepingut pole selliselt üles öeldud, loetakse muudatused kasutaja poolt aktsepteerituks.

15. Andmete säilitamine

Raamatupidamislikel eesmärkidel säilitab vahendaja andmed 7 aastat.

16. Kontakt

Küsimuste korral pöördu julgelt info@hooldekodukoht.ee või telefon nr +372 5086 212 (EST), +372 5360 7109 (EST, RUS).