Hooldekodukoht.ee on informatiivne veebirakendus, mis aitab sul leida enda lähedasele inimesele tema vajadustest lähtuvat sotsiaalteenust. Hooldekodukoht.ee veebirakenduse kaudu saad filtreerida ning otsida sotsiaalteenuse asukohta ja hinda. Meie kuvame sulle tulemused.


Meie veebiplatvormi eesmärk on pakkuda abivajajatele võimalust tutvuda pakutavate teenuste sisuga maksimaalselt enne teenusele suundumist. Antud teenus erinebki teistest klassikalistest infoportaalidest asjaolu poolest, et abivajajad ja sotsiaaltöötajad saavad võrrelda kõiki teenusepakkujad. Kõik asutused on ühtse põhimõtte järgi portaali sisestatud, mis teeb teenuse hinna ja sisu võrdlemise lihtsaks.

 

Lisaks eelnevale on võimalik hooldekodukoht.ee lehel interaktiivselt hinnata enda või lähedase hooldusvajaduse taset, mis paneks abivajajad mõtlema ka alternatiivsete ja odavamate hooldusvõimaluste üle kui seda on institutsionaalne hooldusteenus.

 

Lugupidamisega

hooldekodukoht.ee meeskond